ประเทศไทย

ภาษีโรงเรือน-สำหรับปลูกสร้างที่พักอาศัยและใช้งานเอง

เคล็ดลับการประหยัดภาษี
3 ข้อต้องมี:
 • บ้านไม่มีการปล่อยเช่าหรือดำเนินธุรกิจ
 • ใช้เป็นที่พักอาศัยของเจ้าของที่ดิน คู่สมรส หรือญาติที่มีสายเลือดโดยตรง
 • เจ้าของที่ดิน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นเจ้าของได้ไม่เกิน 3 หลังในประเทศ
ระยะเวลาการสมัคร
 • สมัครก่อนวันที่ 15 ของเดือนนั้นๆ ใช้อัตราภาษีใหม่ได้ตั้งแต่เดือนนั้นๆ
 • สมัครหลังวันที่16 ใช้อัตราภาษีใหม่ได้ในเดือนถัดไป

ใบสมัคร
Thai-house.docThai-house.pdf

Audio-ภาษีโรงเรือน-สำหรับปลูกสร้างที่พักอาศัยและใช้งานเอง
Audio-ภาษีโรงเรือน-สำหรับปลูกสร้างที่พักอาศัยและใช้งานเอง

ภาษีที่ดิน - อัตราพิเศษสำหรับปลูกสร้างที่พักอาศัยและใช้งานเอง

เคล็ดลับการประหยัดภาษี
เงื่อนไข (3 ข้อต้องมี、2 ข้อจำกัด)
3 ข้อต้องมี
 • เจ้าของที่ดิน คู่สมรส หรือญาติที่มีสายเลือดโดยตรงที่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้า
 • ไม่มีการปล่อยเช่าหรือดำเนินธุรกิจ
 • ที่ดินต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดิน คู่สมรส หรือญาติที่มีสายเลือดโดยตรง
2 ข้อจำกัด
 • จำกัดให้เจ้าของที่ดิน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น
 • ที่ดินนั้นมีขนาดไม่เกิน 300 ตารางเมตร (ราว 90ผิง)สำหรับที่ดินในเมือง และ700ตารางเมตร(ราว 211ผิง)สำหรับที่ดินนอกเมือง
ระยะเวลาการสมัคร
 • ผู้ที่ยื่นแบบก่อนวันที่ 22 กันยายน สามารถใช้อัตราภาษีพิเศษสำหรับปลูกสร้างที่พักอาศัยและใช้งานเองได้ในภาษีนั้น
 • ผู้ที่ยื่นแบบหลังวันที่ 22 กันยายน สามารถใช้อัตราภาษีพิเศษสำหรับปลูกสร้างที่พักอาศัยและใช้งานเองได้ในปีภาษีถัดไป

ใบสมัคร
Thai-land.docThai-land.pdf

Audio-ภาษีที่ดิน - อัตราพิเศษสำหรับปลูกสร้างที่พักอาศัยและใช้งานเอง
Audio-ภาษีที่ดิน - อัตราพิเศษสำหรับปลูกสร้างที่พักอาศัยและใช้งานเอง

ทะเบียนรถยนต์ - สำหรับผู้พิการทางร่างกายและจิตใจไม่ต้องเสียภาษี

เคล็ดลับการประหยัดภาษี
ประเภทของการงดเว้นภาษี
1.ผู้พิการทางร่างกายและจิตใจที่มีใบขับขี่:
 • ยานพาหนะนั้นจะต้องเป็นของผู้พิการทางร่างกายและจิตใจเท่านั้น
 • จำกัดคนละหนึ่งคันเท่านั้น
2.ผู้พิการทางร่างกายเเละจิตใจ:
ที่ไม่มีใบขับขี่:
 • ยานพาหนะนั้นจะต้องเป็นของผู้พิการทางร่างกายและจิตใจคู่สมรส ผู้ดูและหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันที่มีความสัมพันธ์ภายในลำดับขั้นที่ 2ที่ได้รับการยอมรับจากศาลเท่านั้น
 • จำกัดผู้พิการทางร่างกายและจิตใจคนละหนึ่งคันเท่านั้น

ข้อจำกัดของการงดเว้นภาษี:

 • สามารถงดเง้นภาษีได้สำหรับเครื่องยนต์ที่มีจำนวนซีซีไม่เกิน 2400cc แรงม้า262HP(แรงม้าอังกฤษ/265.9PS(แรงม้าเมทริกซ์) หากเกินกว่านี้ ต้องชำระส่วนต่างภาษีที่เกิดขึ้น

ใบสมัคร
Thai-car.docThai-car.pdf

Audio-ทะเบียนรถยนต์ - สำหรับผู้พิการทางร่างกายและจิตใจไม่ต้องเสียภาษี
Audio-ทะเบียนรถยนต์ - สำหรับผู้พิการทางร่างกายและจิตใจไม่ต้องเสียภาษี